Skrudalienas pagasta pārvaldes funkcijas, izdevumi un kompetence

1.1. Iestāde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā .
1.2. Lai nodrošinātu autonomo funkciju izpildi, Iestāde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:
1.2.l.organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
1.2.2. gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, ekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju pgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
1.23. realizē domes noteikto politiku:
1.2.3.1. iedzīvotāju izglītības jomā,
1.2.3.2. kultūras jomā,
1.2.3.3. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
1.2.3.4. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
1.2.3.5. sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā,
1.2.3.6. aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā,
1.2.3.7. sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
1.2.3.8. rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
1.2.3.9. sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
1.2.3.10. attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
1.2.3.11. attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
1.2.4. savāc un sniedz domei valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
1.2.5. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
1.2.6. veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
1.2.7. organizē skolēnu pārvadājumus.
1.3. Nodrošinot Pašvaldības funkciju izpildi Iestāde:
1.3.1. izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

2.3.2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri;
2.33. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
2.3.4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
2.3.5. reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
2.3.6. veic finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu attiecībā uz šādām domes iestādēm:
– Skrudalienas pamatskolu,
– Silenes pamatskolu;
2.3.7. nodrošina publiskā interneta punktu darbību.

2.4. Iestādei ir šādas tiesības:
2.4.1. sadarboties ar citām Pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām;
2.4.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām Iestādes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
2.4.3. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs un piedalīties sēdēs;
2.4.4. īstenot citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības.