Kultūrmantojuma saglabāšana un kultūrvides attīstīšana Skrudalienas pagastā

16.01.2014. biedrība „Gaismas stariņš” sāka īstenot jaunu projektu „Kultūrmantojuma saglabāšana un kultūrvides attīstīšana Skrudalienas pagastā” Projektu atbalsta Lauku atbalsta dienests, kurš piešķīra finansējumu EUR 3829,69 apjomā un Daugavpils novada dome ar līdzfinansējumu EUR 425,52 apjomā. Projekta kopējais finansējums EUR 4255,21.
Projekta mērķis ir uzlabot biedrības “Gaismas stariņš” materiālo tehnisko bāzi, iegādājoties skaņas aparatūru, kora un ministranta kostīmus, kas sekmēs sena kultūrmantojuma saglabāšanu un mūsdienu kultūrvides attīstīšanu Skrudalienas pagastā, kā arī paradīs to nozīmi vienotas Eiropas kontekstā.
Organizējot sabiedriskus pasākumus un svinot svarīgus un ievērojamus notikumus, biedrība “Gaismas stariņš” īpašu uzmanību pievērš multinacionālās kultūras saglabāšanai. 2009. gadā tika organizēts koris „Garīgums”, kurš veiksmīgi uzstājās dažādos pagasta un novada pasākumos. Kora dalībnieki, diriģenta Ņinas Šulces vadībā, vāc un apkopo senas garīgas dziesmas, cenšas pārmantot etnogrāfisko dziedāšanu un saglabāt senas tradīcijas. Lai radītu svētku sajūtu, jāizmanto mūsdienīgā skaņas aparatūra, kuras biedrībai nebija, kā arī vienādus svētku tērpus kora un procesijas dalībniekiem. Tie piesaistīs korī jaunus dalībniekus, īpaši jaunatni, kas palīdzēs audzināt sabiedriski aktīvus pilsoņus.
Projekta aktivitātes rezultātā tiks iegādāta skaņu aparatūra, kora un ministranta kostīmi. Uzlabosies un daudzveidosies pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tas veicinās kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu, iesaistīs jaunus biedrus ”Gaismas stariņš” biedrībā un dos iespēju rīkot plašākā mēroga. Moderns aprīkojums radīs iespēju organizēt dažādā veida augstākā līmeņa pasākumus. Biedrība “Gaismas stariņš” varēs reklamēt kultūrsabiedrisko pasākumu organizēšanu novada mērogā.