Par ugunsdrošības pasākumiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļa un pagasta pārvalde atgādina, ka pagasta iedzīvotājiem nepieciešams veikt piederošo teritoriju sakopšanu, lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu.
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, jāuzsāk administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksu. Ugunsdrošības noteikumu 3.punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbība, kas var novest pie ugunsgrēka. Savukārt 20.punkts nosaka, ka objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts nosaka, ka zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus , lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. —–
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
51.pantu , par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simts četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.
179.pants nosaka: par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Par kūlas dedzināšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.
VUGD informē Lauku atbalsta dienestu par kūlas degšanas vietām. Šo zemes īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiks samazināts subsīdijas izmaksās.