PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDE
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Personas datu apstrādes Pārzinis:

Daugavpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009117568, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts dome@daugavpilsnovads.lv;
Skrudalienas pagasta pārvalde, reģistracijas Nr. 90000073569, adrese: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas  pagasts, Daugavpils novads, LV 5470, talr.65439238 , e-pasts: parvalde@skrudaliena.lv
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.daugavpilsnovads.lv    sadaļā Personas datu aizsardzība  https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/ vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.