Silenes bibliotēka

    

Vispārēja informācija

Bibliotēkas dibināšanas laiks – 1948.g. janvāris. Dibinātājs -Ilūkstes apriņķa Silenes pagasts ( diemžēl arhīva materiālos nav atrasts lēmums par bibliotēkas dibināšanu).

Adrese: Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5470

Reglaments_Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka-

Bibliotēkas vadītāja
Eleonora Griškjāne
e-adrese : biblioteka@skrudaliena.lv


Silenes bibliotēkas  darba laiks

Trešdiena  –   8.00 – 17.00
Ceturtdiena – 8.00 – 17.00
Sestdiena  –    8.00 – 14.00 ( no mēneša otrās sestdienas ) bez pusdienlaika
Pusdienas pārtraukums   13.00 – 13.30
Mēneša pēdēja sestdiena – spodrības diena

Silenes bibliotēkas Skrudalienas nodaļas darba laiks:

Otrdiena      8.00 – 17.00;
Piektdiena   8.00 – 17.00;
Mēneša pirmā sestdiena 8.00 – 14.00 bez pusdienlaika
Pusdienlaiks darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30.

Ir mainīti noteikumi bibliotēku lietotāju apkalpošanai Skrudalienas pagasta Silenes  bibliotēkā (Skrudalienas nodaļā) no 7.jūnija:

 1. Bibliotēka, sniedzot bibliotekāros un informācijas pakalpojumus individuāliem apmeklētājiem vai apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības, nodrošina divu metru distances ievērošanu gan starp apmeklētājiem, gan starp darbiniekiem, gan starp apmeklētājiem un darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.
 2. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.
 3. Lasītavas un bibliotēkas datori pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam. Uzturēšanās laiks lasītavas zonās – 1 stunda, pie datora – 30 minūtes. Pirms preses izdevumu lasīšanas un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē rokas.
 4. Apmeklētāju skaits Silenes bibliotēkā un Skrudalienas nodaļā – ierobežots – 2 cilvēki, nodrošinot vienai personai ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības.
 5. Lasītāju apkalpošana notiek šādi: 5.1. Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkā un Skrudalienas nodaļā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā. 2. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos. 5.5. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
 6. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana ik pēc 2 stundām, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti gan Skrudalienas pagasta pārvaldes interneta vietnē, gan bibliotēkās uz vietas.
 7. Bibliotēka iespēju robežās, ievērojot bibliotēkā noteiktās mikroklimata prasības krājuma saglabāšanai, īsteno pasākumus gaisa kvalitātes nodrošināšanai.

 

INTERNETS

 • Silenes bibliotēkā ir 5 lietotāju datori ar bezvadu interneta pieslēgumu
 • Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
 • Bezmaksas interneta izmantošana – 1 stunda.
 • Silenes bibliotēka piedāvā komunikācijas iespējas ar Skype.
 • Mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.10.00 – datorapmācība iesācējiem.

Esat laipni gaidīti Silenes bibliotēkas datorlasītavā!

PAKALPOJUMI

Silenes bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus:

 • Grāmatu, žurnālu, elektronisku dokumentu izsniegšana/saņemšana.
 • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Lasītāju reģistrēšana.
 • Starpbibliotēku abonements ar iespieddarbu izmantošanu bibliotēkā ( pasūtītājs apmaksa pasta izdevumus).
 • Interneta pakalpojumi.
 • Tiešsaitu datu bāzes :www.letonika.lvwww.nozare.lvwww.nais.lvwww.lursoft.lv , www.filmas.lv
 • Kopēšana un izdruka no printera.
 • Apmācības un konsultācijas datoru izmantošanai un informācijas meklēšanā bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos. Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs, darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu.
 • Maksas pakalpojumi
  Nr.p.k Pakalpojuma veids Skaits Cena /EUR
  1. Kserokopija un drukāšana  / formāts A4 no vienas puses  melnbaltais 1 lapa 0,08

 


Bibliotēkas gada atskaite par 2016.gadu
  FOTOGALERIJA

Silenes bibliotēkas  lietošanas noteikumi
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Silenes biblitekā
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas reglaments 

Silenes bibliotēkas gada pārskats 2017
Silenes bibliotēkas gada pārskats 2018

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2015 gadu Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2014. gadu
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas gada atskaite par 2013. gadu