Silenes pamatskolā sāk darbību projektā “PuMPuRS”

Daugavpils novada dome 2018. gada 21. decembrī parakstīja Sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0./16/1/001 īstenošanai Daugavpils novada vispārējās izglītības iestādē. Projekta mērķis samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Ar 2019. gada 1. februāri projekta aktivitāšu ietvaros tiks sniegts atbalsts Silenes pamatskolas izglītojamajiem. Projekta aktivitātes paredz atbalstu 5.-9. klašu audzēkņiem. Šajā semestrī atbalsta pasākumi tiks nodrošināti 4 audzēkņiem. Konsultatīvais atbalsts audzēkņiem palīdzēs pārvarēt mācību, saskarsmes grūtības, ļaus apzināties savas spējas un prasmes. Tas radīs motivāciju tālākai izaugsmei nākotnē.