Skrudalienas pagasta ceļš Nr.41″ Salinieki-Viļķeļi-Červonka”

3.12.2010.gada Skrudalienas pagastā notika ceļu pieņemšana, kurus rekonstruēja realizējot ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu
Projekta nosaukums – „Skrudalienas pagasta ceļu sakārtošana – autoceļa Nr.41 “Salinieki-Viļķeļi-Červonka” 0.000-1.410 km un 2.150 km-3.250 km rekonstrukcija, autocela Nr.14 ” Salmonovka-Vitaņiški”- 0.000-0.700 km rekonstrukcija un autoceļa “Skrudaliena-Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00m ar pieejām rekonstrukcija“.
Šā projekta mērķis bija veikt Skrudalienas pagasta autoceļu Nr.14 ” Salmonovka-Vitaņiški”
0,000- 0.700 km, Nr.41 “Salinieki-Viļķeļi-Červonka” 0,000- 1,410 un 2,150-3,250 km
rekonstrukciju, veicot ceļu grunts seguma kvalitātes uzlabošanu, un autoceļa
“Skrudaliena-Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00m ar pieejam rekonstrukciju.
Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt ceļu funkcionalitāti un izmantojamību ,
kas ļaus pagasta iedzīvotājiem paaugstināt dzīves un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti,
uzlabot pagasta pievilcību, ceļa satiksmes drošību un panākt līdzsvarotu visas pagasta
teritorijas attīstību.

Skrudalienas pagasta ceļš Nr.41″ Salinieki-Viļķeļi-Červonka” 3.25 km garumā atrodas
Abiteļu ezera tuvumā un savieno divu pagastu teritorijas: Skrudalienas un Salienas.
Ceļa daļa 0.740 km garumā bija uzlabota 2008.gadā, izlietojot ceļa fonda līdzekļus.
Bija nepieciešama rekonstrukcija atlikušai ceļa daļai 2,510 km garumā, lai veicinātu
pagastu sadarbību un iespēju iedzīvotājiem pārvietoties pa uzlaboto ceļu.
Viens ceļa posms skara ar padomju laiku fermu atliekam piegružotu teritoriju,
kurā ir sarežģīts pagrieziens ar ļoti sliktu caurskatāmību . Ceļa posms bija bīstams tāpēc,
ka ir šaurs un pretējā joslā braucošais transports nav redzams, jo pagrieziena leņķis ir gandrīz 900 .
Šis ceļš ir bieži izmantots, jo atrodas Abiteļu ezera tuvumā, kura krastos atpūšas iedzīvotāji,
kā arī tiek izmantots, lai tikt uz Viļķeļu vecticībnieku kapiem.
Ceļa rekonstrukcija bija nepieciešama, lai uzlabotu infrastruktūras kvalitāti un teritorijas pievilcību.
Īstenojot projektu tiek paredzēti pasākumi, kuru realizācija nodrošinās:
1.ceļa Salinieki-Viļķeļi-Červonka divu posmu 2,510 km garumā rekonstrukciju;
2. Vidi degradējošas ainavas uzlabošanu.
3. dzīves kvalitātes paaugstināšanu pagasta iedzīvotājiem.
4.sadarbības veicināšanu starp diviem pagastiem Salienas un Skrudalienas;
5.transporta satiksmes uzlabošanu starp diviem pagastiem;
6. Skrudalienas pagasta bērnu, kuri mācās Salienas vidusskolā pievešanu līdz skolai un atpakaļ.
Autoceļa Nr.14 ” Salmonovka-Vitaņiški”- 0.700 km rekonstrukcija ļāva nodrošināt stabilu
bērnu -skolēnu piegādi ar pārvaldes skolas autobusu no m.Vitaņiški uz Skrudalienas pamatskolu
un atpakaļ, kas ir nepieciešams, lai izvairīties no bērnu atrašanas uz trases
Daugavpils-Baltkrievijas robeža bez vecāku uzraudzības, ar to pasargājot bērnus no
iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem. Autoceļa “Skrudaliena-Vārpene” 1.870 km caurtekas
D2,00m ar pieejam rekonstrukcija bija nepieciešama , lai nodrošinātu meliorēto zemju
izmantošanu lauksaimniecībā, kā arī zemnieku, ar savu smago tehniku, piekļuvi pie saviem
zemes gabaliem.
Visi ieplānoti darbi veiksmīgi realizēti līgumā ar būvuzņēmēju SIA „Meliors Krauja”
noteiktajā termiņā. Kopējas projekta izmaksas sastādīja Ls 113091.00. ELFLA fonds atmaksās 90%
no attiecinātam izmaksām, 10% ir Daugavpils novada pašvaldības izdevumi, ka arī PVN izmaksas.