Sludinājums

Skrudalienas pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu30 sēdvietu pasažieru autobusu MERCEDES BENZ  0303, kas atrodas Silenes ciemā, Skrudalienas pagasta, Daugavpils novadā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Skrudalienas pagasta pārvaldes  mājas lapā – www.skrudaliena.lv  un Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv
Autobusu  var apskatīt Skrudalienas pagasta Silenes ciemā, darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29126041.
Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, līdz 2016.gada 10.oktobra, plkst.14.00.
Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.
Izsolāmās mantas nosacītā cena: EUR 2500.00, izsoles solis EUR 50,00.
Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 250.00, kas jāieskaita Skrudalienas pagasta pārvaldes kontā:
Valsts kasē  konts LV91TREL9812139002000, kods TRELLV22.
Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Skrudalienas pagasta pārvaldes  kontā                             Nr. LV91TREL9812139002000, Valsts kase, TRELLV22.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks:
2016.gada 10.oktobrī plkst.15.00 Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkas 2.stāvā, Skaista ielā 9, Silene, Daugavpils novads.
Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 5 darba dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Skrudalienas pagasta pārvaldes kontā

Izsoles-noteikumi-Mercedes-Benz