Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā

2012. gada jūlijā Skrudalienas pagastā ir plānots iesākt būvdarbus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” realizācijai, kura ietvaros tiks paplašināts ūdensapgādes tīkls Ziedu un Skaistā ielās, veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Skaistā, Ziedu un Aizupes ielās, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Ziedu, Skaistā, Aizupes ielās, urbuma Nr.2 renovācija. Projekts tiks finansēts no ERAF līdzekļiem, ar Daugavpils novada domes līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir LVL 562831,32, no kuram LVL298658,67 ir ES finansējums un 264172,65 Daugavpils novada domes līdzfinansējums. Skrudalienas pagasta pārvalde līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgšanas rezultātā saņēma avansu LVL149329,34 apmērā. Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada beigām.
Projekta realizācijai ir veikts iepirkums, kura rezultātus pārbauda IUB (Iepirkumu uzraudzības birojs), ŪBK(Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija) un SFLA (Centrāla finanšu un līgumu aģentūra). Pēc izvēlēta Pretendenta apstiprināšanas un nepieciešamas dokumentācijas piestādīšanas, tiks noslēgts līgums ar uzvarējušo Pretendentu.

2012. gada maijā Skrudalienas pagastā sāksies vērienīgi būvdarbi ar mērķi rekonstruēt ūdensapgādes tīklus, lai samazinātu ūdens zudumus, uzlabot ūdens kvalitāti un uzsākt kanalizācijas tīklu izbūvi privātajā sektorā. Projekts „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Ziedu un Skaistā ielās, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Skaistā, Ziedu un Aizupes ielās, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Ziedu, Skaista, Aizupes ielās, urbuma Nr.2 renovācija” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” ietvaros tiks finansēts no ERAF līdzekļiem, ar Daugavpils novada domes līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, kura sāksies 02. aprīlī. Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada beigām.

Projekta realizācijas laikā tiks veikta urbuma Nr.2 skalošana un atjaunošana,
ūdensvada 2610 m rekonstrukcija Ziedu ielā, Aizupes ielā, Skaista ielā, ūdensapgādes tīklu paplašināšana par 525 m Skaista iela no ceļa uz Ziedu ielas līdz Baznīcas ielai, un sacilpošana starp Aizupes un Skaista ielām, kanalizācijas tīklu paplašināšana Ziedu ielā Aizupes ielā, Skaista ielā no Baznīcas ielas līdz Ziedu ielai, kanalizācijas tīklu izbūve Skaistā ielā no Ziedu ielas līdz plānotai kanalizācijai Aizupes ielā (gar katlu māju) kopīga garumā 2285m, divas jaunas kanalizācijas sūkņu staciju izbūve , spiediena kanalizācijas tīklu izbūve 360m garumā.
Projekta rezultātā kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai samazināsies par 0,9 kWh/m3 , ūdens zudumi samazināsies par 7% , 61 % ciemata iedzīvotāji saņems kvalitatīvu ūdeni, centralizētā kanalizācijas sistēmā pieslēgto iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā pieaugs no 38 % līdz 61%.

2012. gada 20.augustā Skrudalienas pagasta pārvalde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008 ietvaros noslēdza būvdarbu līgumu ar konkursa uzvarētājiem Personu apvienības „UNL-K” vadošo biedru SIA „Nordserviss”. 27.08.2012. bija saņemta Daugavpils novada domes būvvaldes būvatļauja būvdarbu veikšanai. Projekta ietvaros tiks paplašināts ūdensapgādes tīkls Ziedu un Skaistā ielās, veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Skaistā, Ziedu un Aizupes ielās, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Ziedu, Skaistā, Aizupes ielās, urbuma Nr.2 renovācija. Projekts tiks finansēts no ERAF līdzekļiem, ar Daugavpils novada domes līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir LVL 558336.38, no kurām LVL 298658,67 ir ES finansējums un LVL 259677.71 ir Daugavpils novada domes līdzfinansējums. Skrudalienas pagasta pārvalde līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgšanas rezultātā saņēma avansu LVL149329,34 apmērā. 5.09.2012.notiks Darbu veikšanas projekta apspriešana. Projekta darbus plānots iesākt septembrī un realizēt līdz 2013.gada beigām.

2012. gada 20.augustā Skrudalienas pagasta pārvalde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008 ietvaros noslēdza būvdarbu līgumu ar konkursa uzvarētājiem Personu apvienības „UNL-K” vadošo biedru SIA „Nordserviss” par būvniecības darbu veikšanu. Būvuzraudzības darbus būvobjektā veic Valerijs Obrazumovs , bet autoruzraudzības līgums noslēgts ar SIA ”Ekolat”.
2012.gada septembrī būvnieki uzsāka Silenes ciema ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbus. Rekonstrukcijas darbi tika veikti saskaņā ar noslēgtajā līgumā paredzētajiem darbiem un termiņiem. 1.11.2012.gada Skrudalienas pagasta pārvalde saņēma no Valsts aģentūras „Centrāla finanšu un līgumu aģentūra” pirmo maksājumu LVL 8802,60 apmērā pēc iesniegta maksājuma pieprasījuma Nr.1.
2012.gada 30.novembrī ir iesniegts maksājuma pieprasījums Nr.2 par projekta ietvaros paveiktajiem septembrī-oktobrī darbiem LVL 165 334,67 apmērā.
Uz decembra mēnesi būvniecības darbi paveikti LVL 291 970.59 apjomā, vai izpildīti darbi 54 % apmērā.
Pašlaik būvniecības darbiem ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums uz ziemas periodu. Būvniecības darbus plānots atsākt 2013. gada aprīlī- maijā, tiklīdz darbu veikšana būs iespējama saskaņā ar tehniskajiem nosacījumiem.

Uzsākts otrais posms ūdens projektam Silenes ciemā

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma Silenes ciemā uzsākti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008, kurus veic Personu apvienība „UNL-K”. Būvuzraudzības darbus būvobjektā veic Valērijs Obrazumovs , bet autoruzraudzības līgums noslēgts ar SIA ”Ekolat”.

2013.gada 29.aprīlī Skrudalienas pagasta pārvaldē notika pirmā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma iknedēļas tehniskā sanāksme, kurā piedalījās visas projektā iesaistītās puses – Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmējs. Pēc objekta apskates tika nolemts, ka pēc stipri sniegotās ziemas un pavasara plūdiem būvnieki atsāks Silenes ciema ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbus 2013.gada 7.maijā.Tiks veikta māju pievadu pārslēgšana pie izbūvētiem ūdensvada tīkliem Aizupes ielā, Ziedu ielā un Skaista ielā, tiks atjaunots asfaltbetona segums Aizupes ielā un Skaista ielā, veikti labiekārtošanas darbi.

Atlikušo būvdarbu izpildāmais apjoms naudas izteiksmē ir Ls 249 241,67, kas sastāda 46,10 % no kopējā būvdarbu apjoma.

Būvniecības darbus plānots pabeigt 2013.gada jūlijā.

Silenes ciemā nodots ekspluatācijā ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjekts

Daugavpils novada pašvaldība 2013.gada 12.jūlijā bez aizrādījumiem pieņēma ekspluatācijā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Silenes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/102/008 objektu „Ūdensapgādes inženiertīklu būvniecība un rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu būvniecība”.
Saskaņā ar 2012.gada 20.augustā noslēgtā līguma nosacījumiem, būvdarbus Silenes ciemā veica Personu apvienības „UNL-K” Vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, būvuzraudzības darbus objektā veica Valērijs Obrazumovs, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA „Ekolat”. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 558 336,38, to skaitā ERAF līdzfinansējums LVL 298 658,67, pašvaldības līdzekļi LVL 259 677,71, tai skaitā PVN LVL 96 671,94.
Projekta ietvaros tika atjaunots esošais ūdensapgādes avots, izbūvēti jauni 3083,2 m ūdensvada un 2476,5 m kanalizācijas tīkli Skaista, Aizupes un Ziedu ielās, kā arī izbūvētas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Ziedu un Aizupes ielās. Daļa Silenes ciema mājsaimniecību jau ir pieslēgtas jaunajam ūdensvada tīklam. Projekta īstenošanas rezultātā 55 mājsaimniecībām būs iespēja izmantot centralizēto sadzīves kanalizāciju un ūdensvadu.
Izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Silenes ciema iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīvu un normatīviem aktiem atbilstošu dzeramo ūdeni ar stabilu spiedienu, samazinās ūdens zudumus, kā arī sekmēs energoresursu racionālu izmantošanu.