Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālista amatam

Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālista amatam

( 0.75 likmes – EUR 440.0)

amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3142 16

Darba pamatpienākumi:

 • Nodrošināt pagasta teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu un detālplānojumu ievērošanas

pārraudzību un īstenošanu.

 • Uzskaitīt un kontrolēt pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās iznomātās zemes izmantošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
 • Sagatavot lēmuma projektus, t.sk. pamatojoties uz personu iesniegumiem sagatavot

administratīvo aktu projektus savas kompetences ietvaros.

 • Izgatavot zemes gabalu robežu izkopējumus, izstrādāt un sagatavot noslēgšanai zemes nomas līgumus. Kontrolēt zemes nomas līgumu darbības termiņu.
 • Pārbaudīt reģistros ierakstīto informāciju un novērst neprecizitātes, pēc VZD un Daugavpils novada domes pieprasījuma sniegt precizējošo informāciju par pagasta teritorijā esošām zemes vienībām, to piederību, lietošanas mērķiem un citu .
 • Veikt iznomātas zemes stāvokļa izvērtēšanu atbilstoši noslēgtam ar nomnieku līgumam;
 • Izskatīt klientu sūdzības un atbilstoši iespējām rast risinājumus (sniegt palīdzību).

Prasības kandidātiem

 • Augstākā vai vidēja profesionālā izglītība;
 • Darbam nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei vai izglītība valsts valodā;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Word, Excel, NINO), spēja apgūt jaunas programmas un prasme strādāt Interneta vidē;
 • Sadarbības spējas, atbildības sajūta, pozitīva attieksme pret darbu;
 • Pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

M ē s   p i e d ā v ā j a m:

 • dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
 • iespējas profesionāli pilnveidoties
 • apmācības iespējas
 • stabilu atalgojumu

Interesentus aicinām sūtīt CV un motivācijas vēstuli  uz Skrudalienas pagasta pārvaldes e-pastu parvalde@skrudaliena.lv  , vai iesniegt personīgi pēc adreses Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Tālrunis uzziņām: 654-39238,654-39438