Vakance

Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes  zemes lietu speciālista (zemes ierīkotāja)  amatam ( 0,75 likme) ar darba algu EUR 440,00

amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3142 16
 Darba pamatpienākumi:

 • Nodrošināt pagasta teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu un detālplānojumu ievērošanas pārraudzību un īstenošanu.
 • Uzskaitīt un kontrolēt pašvaldības īpašuma un tiesiskajā valdījuma esošas iznomātās zemes izmantošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
 • Sagatavot lēmuma projektus, t.sk. pamatojoties uz personu iesniegumiem sagatavot administratīvo aktu projektus savas kompetences ietvaros.
 • Sagatavot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, aprēķināt tīklu limitus. Izgatavot zemes gabalu robežu izkopējamus, izstrādāt un sagatavot noslēgšanai zemes nomas līgumus. Kontrolēt zemes nomas līgumu darbības termiņu.
 • Veikt iznomātas zemes stāvokļa izvērtēšanu atbilstoši noslēgtam ar nomnieku līgumam.
 • Pārbaudīt reģistros ierakstīto informāciju un novērst neprecizitātes , pēc VZD un Daugavpils novada domes pieprasījuma sniegt precizējošo informāciju par pagasta
 • Izskatīt klientu sūdzības un atbilstoši iespējām rast risinājumus (sniegt palīdzību).

 Prasības kandidātiem

 • Augstākā izglītība;
 • Darbam nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei vai izglītība valsts valodā;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Word, Excel, NINO), spēja apgūt jaunas programmas un prasme strādāt Interneta vidē;
 • Pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu.
 • Zemes lietas regulējošas likumdošanas pārzināšana.
 • Atbildības sajuta, sadarbības spējas.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

M ē s   p i e d ā v ā j a m:

–    dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā

–    iespējas profesionāli pilnveidoties

–   apmācības iespējas

–   stabilu atalgojumu

Interesentus aicinām sūtīt CV un motivācijas vēstuli  uz Skrudalienas pagasta pārvaldes e-pastu parvalde@skrudaliena.lv  līdz š.g. 7.aprīlīm, vai iesniegt personīgi pēc adreses Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Tālrunis uzziņām: 654-39438, 654-39430

Uz darba interviju aicināsim tikai  atbilstošākus amata kandidātus!