Vakances

Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālista amatam
( 0.75 likmes – EUR 440.0)
amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3142 16

Darba pamatpienākumi:

 • Nodrošināt pagasta teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu un detālplānojumu ievērošanas
  pārraudzību un īstenošanu.
  Uzskaitīt un kontrolēt pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās iznomātās zemes izmantošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
  Sagatavot lēmuma projektus, t.sk. pamatojoties uz personu iesniegumiem sagatavot administratīvo aktu projektus savas kompetences ietvaros.
  Izgatavot zemes gabalu robežu izkopējumus, izstrādāt un sagatavot noslēgšanai zemes nomas līgumus. Kontrolēt zemes nomas līgumu darbības termiņu.
  Pārbaudīt reģistros ierakstīto informāciju un novērst neprecizitātes, pēc VZD un Daugavpils novada domes pieprasījuma sniegt precizējošo informāciju par pagasta teritorijā esošām zemes vienībām, to piederību, lietošanas mērķiem un citu .
  Veikt iznomātas zemes stāvokļa izvērtēšanu atbilstoši noslēgtam ar nomnieku līgumam;
  Izskatīt klientu sūdzības un atbilstoši iespējām rast risinājumus (sniegt palīdzību).

Prasības kandidātiem

 • Augstākā vai vidēja profesionālā izglītība;
 • Darbam nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei vai izglītība valsts valodā;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Word, Excel, NINO), spēja apgūt jaunas programmas un prasme strādāt Interneta vidē;
 • Sadarbības spējas, atbildības sajūta, pozitīva attieksme pret darbu;
 • Pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

M ē s   p i e d ā v ā j a m:

 • dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
 • iespējas profesionāli pilnveidoties
 • apmācības iespējas
 • stabilu atalgojumu

Interesentus aicinām sūtīt CV un motivācijas vēstuli  uz Skrudalienas pagasta pārvaldes e-pastu parvalde@skrudaliena.lv  , vai iesniegt personīgi pēc adreses Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Tālrunis uzziņām: 654-39238,654-39438