Veselības aprūpe

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.

SIA “VALEO K”
Reģ. Nr.41503020989
Liela iela 42, Daugavpils, LV-5401

Arkadija Kulikova  ārsta praksē Skrudalienas pagasta Silenes ciemā , Skolas ielā 6 ir nodrošināta iestādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēja personām ar kustību traucējumiem esamību. Lai iekļūtu iestādē projekta “Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija” realizācijas laikā 2011.gadā tika izbūvēts panduss, paplašinātas durvju ailas un renovētas sanitāras telpas , pielāgojot tās personām ar kustību traucējumiem esamību.

2013.gada 11.novembrī tika noslēgts subsīdijas līgums Nr.1S-526 starp Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju un Daugavpils novada domi par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva-Baltkrievija projekta LLB-2-264 „Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” īstenošanu. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu pielāgošana nacionālajiem standartiem un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas iespējām, kas iekļauj sevī arī ….. pagastā esošās ārstniecības iestādes pielāgošanu MK noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” prasībām. Projekta realizāciju jau ir uzsākta, un to ir paredzēts pabeigt līdz 2014.gada 11.novembrim.

SIA “VALEO K”
Reģ. Nr.41503020989
Liela iela 42, Daugavpils, LV-5401

ģimenes ārsta A.Kuļikova pieņemšanas laiks:

Skolas iela 6, Silene, Skrudalienas pag.  –  Ceturdiena 10.00 – 12.00 (  iepriekš pierakstoties)
tā.r/ 295829006

Grīvas poliklīnika, Lielā iela 42, 28. kab.  Pirmdiena 9.00 – 13.00; Otrdiena 10.00-14.00; Trešdiena 8.00-12.00; Piektdiena 9.00-13.00.
Tālr.. 65485307,  22337178

Medmāsas L.Nikhnevich  darba laika:

Pirmdiena 8.00 – 16.00 ( pacientu pieņemšana 8.00-12.00 );
Trešdiena 8.00 – 16.00 ( pacienta pieņemšana 8.00-.12.00);
Ceturtdiena 8.00-16.00 ( pacienta pieņemšana 8.00 – 12.00);