Veselības aprūpe

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Valdes locekle: Lidija Marhele
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.

Lidijas Volkovas ārsta prakse
Lidijas Volkovas ārsta internistes praksē Skrudalienas pagasta Silenes ciemā , Skolas ielā 6 ir nodrošināta iestādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēja personām ar kustību traucējumiem esamību. Lai iekļūtu iestādē projekta “Brīva laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija” realizācijas laikā 2011.gadā tika izbūvēts panduss, paplašinātas durvju ailas un renovētas sanitāras telpas , pielāgojot tās personām ar kustību traucējumiem esamību.

2013.gada 11.novembrī tika noslēgts subsīdijas līgums Nr.1S-526 starp Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju un Daugavpils novada domi par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva-Baltkrievija projekta LLB-2-264 „Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” īstenošanu. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu pielāgošana nacionālajiem standartiem un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas iespējām, kas iekļauj sevī arī ….. pagastā esošās ārstniecības iestādes pielāgošanu MK noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” prasībām. Projekta realizāciju jau ir uzsākta, un to ir paredzēts pabeigt līdz 2014.gada 11.novembrim.

Lidijas Volkovas ārsta internista prakse
adrese: Skolas iela 6, c. Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
ģimenes ārsts: Lidija Volkova
medicīniskā māsa: Zinaīda Sivačova, Raisa Zinčonoka
kontakttālrunis: reģistratūra – 65439527, ģimenes ārsts m.t. 29232385