Iedzīvotāju ievērībai Iekšējie noteikumi Nr. 1 “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Skrudalienas pagasta pārvaldē un tās iestādēs”.

Iekšējie noteikumi Nr. 1 “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Skrudalienas pagasta pārvaldē un tās iestādēs” izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma normām ar mērķi nodrošināt Daugavpils novada pašvaldības iestādēs nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību.

Kur vērsties par trauksmes celšanas jautājumiem?
Ar Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājas 2019.gada 4.novembra rīkojumu Nr. 1.7/178 par kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos noteikta juriskonsulte Anastasija Kotova (tālr. 65439430, e-pasts: trauksme@skrudaliena.lv).

Kas ir trauksmes cēlējs?
Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus institūcijā, kurā noticis pārkāpums, vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Par kādiem pārkāpumiem var celt trauksmi?
Likums nosaka, ka trauksmi var īpaši par šādiem pārkāpumiem:
1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
2) korupciju;
3) krāpšanu;
4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;
6) sabiedrības veselības apdraudējumu;
7) pārtikas drošības apdraudējumu;
8) būvniecības drošības apdraudējumu;
9) vides drošības apdraudējumu;
10) darba drošības apdraudējumu;
11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
12) cilvēktiesību pārkāpumu;
13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
15) konkurences tiesību pārkāpumu.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?
Ziņojumu jāsagatavo, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju.

Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga tā personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, ja to iesniedz elektroniski).

Kur iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?
Trauksmes cēlējs var iesniegt ziņojumu sekojošā veidā: 1) ziņojumu nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz Daugavpils novada domes speciāli trauksmes cēlēja ziņojumiem izveidotu elektronisko adresi  trauksme@skrudaliena.lv; 2) nosūtot pa pastu, norādot sūtījuma saņemšanas adresi: Skrudalienas pagasta pārvaldei, Skaista ielā 9, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV -5470 (obligāti norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums); 3) iesniedzot klātienē (Skrudalienas pagasta pārvaldē ar rīkojumu noteiktai kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos).

Kas izvērtē ziņojumu?
Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji skata kontaktpersona, pirmšķietami vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja kontaktpersona atzīst iesniegumu par Skrudalienas pagasta pārvaldes kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tiek piemērota trauksmes cēlēja personas datu pseidonimizācija.  Kontaktpersona par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Iekšējie noteikumi Trauksmes celšanas sistēmas Skrudalienas pagasta pārvaldē un tas iestādēs

Trauksmes celšanas ziņojuma veidlapa