Publiskie dokumenti

Augšdaugavas novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikums

Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikums

Sabiedriskās pirts apmeklēšanas noteikumi

Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai 

Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu  
Daugavpils novada Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

Ministru kabineta Nr.384  Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un registresanu
Skrudalienas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto 2016.gadā

Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikums

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 24.jūlija nolikumā Nr.31 “Skrudalienas pagasta pārvaldes  nolikums
Skrudalienas pagasta ceļu un ielu reģistrs
Skrudalienas pagasta ceļu grupas saraksts

Silenes kultūras nama ieksējās kārtības noteikumi 

 

Daugavpils novada domes pieņemtie lēmumi


Par maksas pakalpojumiem Skrudalienas pagastā

Par sadzīves atkritumu savakšanas tarifa apstiprināšanu Skrudalienas pagastā

Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 13.novembra lēmumā Nr.1300  “Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Skrudalienas pagasta teritorija

Lēmums Nr.844 “Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādes

mums Nr. 568 “Par vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutu tīkla maršrutos

Lēmums Nr.371 ” Par maksas pakalpojumiem Skrudalienas pagastā”

Lēmums Nr.177 ” Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu koku izciršanai pašvaldības kapos” 

mums Nr.118 “Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1360  “Par Skrudalienas pagasta pirts maksas pakalpojumiem””

1300 Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināsanu Skrudalienas pagasta teritorijā

1360 Par Skrudalienas pagasta pirts maksas pakalpojumiem

569 Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Skrudalienas pagasta teritorijā

maijs: /440.pdf/ 511.pdf/513.pdf/512.pdf;

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi:

Augšdaugavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Par Daugavpils novada simboliku 

Par saskaņošanas kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Daugavpils novada teritorijā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā

Par Daugavpils novada simboliku

pielikumi

Grozījumi Daugavpils novada pašvaldības 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām”

Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem

Par Daugavpils novada pasvaldības nodevām

Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām

Par Daugavpils novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai

pielikums

Par tirdzniecību publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā
PIRTS Noteikumi

Skrudalienas pagasta pārvaldes lēmumi :

Par nosaukuma piešķiršanu ielām un adreses būvēm  – Lēmums

Par ielu nosaukuma piešķiršanu valsts ceļiem un adreses maiņu būvēm – Lēmums

Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumi:
Rīkojums Nr. 8 “Par atbildīgo personu Skrudalienas pagasta pašvaldības ceļu apsekošanai un uzturēšanai
Rīkojums Nr.9 “Par atbildīgo personu skolēnu pārvadājumiem