Silenes pamatskolas skolēni novada pētniecisko darbu skatē

5.aprīlī Daugavpils novada kultūras nama kamīnzālē notika novada pamatskolēnu pētniecisko darbu skate, kurā starp 19 darbu aizstāvētājiem 5 bija Silenes pamatskolas 7.-9. klases izglītojamie.
Skolēni mutvārdu prezentācijas laikā atspoguļoja sava pētnieciskā darba mērķi, uzdevumus, hipotēzi, izmantotās pētījuma metodes, galvenās gūtās atziņas, pētījuma būtiskākos rezultātus un secinājumus. Žūrija vērtēja arī autoru prasmi atbildēt uz jautājumiem, viņu prezentāciju kvalitāti. Pirms tam skolēnu darbus bija vērtējuši recenzenti.
Darbus aizstāvēja:
• sociālajās zinātnēs-Ēriks Lapkovskis 9.klase, darba vadītāja Jeļena Safonova;
• valodniecībā un literatūrzinātnē – Daniils Sizovs 8.klase, Agnese Ščaja-Zubrova 9.klase, darba vadītāja Tamāra Kāposta;
• matemātikā – Eduards Gasperovičs 7.klase , darba vadītāja Lūcija Livmane-Trubiņa;
Pētniecisko darbu tematika ļoti dažāda: pētītas galvenās tikumiskās vērtības Silenes pamatskolas skolēnu skatījumā, spēka vīru tēls latviešu un krievu folklorā, fantastika un realitāte R.Bredberija stāstā ”Zaļš rīts” un I.Ziedoņa “Zaļajā pasakā”, ka arī zelta griezums.
Iepriecināja skolēnu pārliecība, spēja argumentēti aizstāvēt savu viedokli, atbildot uz žūrijas un klātesošo jautājumiem.
Paldies Ērikam, Daniilam, Agnesei, Jūlijai, Eduardam par kvalitatīvu pētniecisko darbu uzrakstīšanu un aizstāvēšanu un skolotājām Jeļenai Safonovai, Tamārai Kāpostai, Lūcijai Livmanei-Trubiņai par prasmīgu skolēnu darbu vadīšanu!