Skrudalienas pagasta jaunieši īsteno projektu “Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!”

Kā jebkuram Latvijas iedzīvotājam, arī Skrudalienas pagasta jauniešiem šogad radās iespēja piedalīties Latvijas 100-gades svinību sagatavošanā. Pateicoties Daugavpils novada domes izsludinātā projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” atbalstam, mūsu jaunieši pilnā sparā īsteno projektu “Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai!” ar kopējo finansējumu 699,25 eiro apmērā.

Projekta mērķis – ar radošu pieeju stiprināt Skrudalienas pagasta jauniešu nacionālo identitāti, apzinot sevi par būtisku Latvijas valsts sabiedrības daļu, vienlaicīgi apgūstot jaunas prasmes jauniešu lietderīgai brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un pilnveidei.

Jau no 1.jūnija jaunieši aktīvi darbojas, lai izpildītu projektā izvirzītos uzdevumus un galarezultātā veiksmīgi sasniegtu nosprausto mērķi. Kopīgā sapulcē tika sastādīts turpmākā darba plāns, sadalīti pienākumi, izrunāti visi priekšlikumi un idejas par gaidāmajām projekta aktivitātēm. Uz doto brīdi jaunieši jau ir iegādājušies visu nepieciešamo inventāru, proti, darba galdus, darba rīkus un materiālus. Līdz 30. septembrim tiks organizētas meistarklases “Brīnumi no koka”, kuru laikā jaunieši apgūs meistarību darbā ar koku. Projekta noslēgumā plašākai sabiedrībai būs prezentēti jauniešu darbi – 5 dažādi koka suvenīri, no kuriem viens tiks izvēlēts kā makets Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai paredzētu dāvanu izgatavošanai. Šādus suvenīrus turpmāk jaunieši izgatavos, lai par godprātīgu darbu  Latvijas dzimšanas dienā apsveiktu pagasta iedzīvotājus. Protams koka suvenīri tiks izgatavoti arī citiem svētkiem, taču galvenā ideja ir cienīgi sagatavoties  Latvijas 100 – gadei.

Vienlaicīgi ar darbu darbnīcā, jaunieši pēta arī Skrudalienas pagasta vēsturiskās vietas, kurām ir sakars ar Latvijas dibināšanu un citiem tās vēstures faktiem. Visus izpētītos faktus iemūžināsim fotogrāfijās, kas jau kā tradīcija Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā tiks izvietotas Skrudalienas pagasta Kultūras nama mazajā zālē.

Pateicoties projektam, jaunieši, kas dzīvo pierobežā un pēc nacionāla sastāva pārstāv dažādas tautības, spēcinās savu piederības sajūtu Latvijas valstij, kā arī pilnveidos brīvā laika pavadīšanas iespējas Skrudalienas pagastā.

Jaunieši izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei un Skrudalienas pagasta pārvaldei par sniegto atbalstu savu ideju īstenošanā, par iespēju pilnveidot savas zināšanas un radošas prasmes, kā arī iesaistīties sava pagasta attīstībā!