Skrudalienas pagastā veiksmīgi realizēts Sporta un atpūtas dienas nometnes projekts „Kopā jautrāk!”

Biedrība “Silenes stariņi” Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanas projektu konkursa ietvaros,  Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no 2021.gada 26.jūlija līdz 30.jūlijam nometnes vadītājas Ināras Lapkovskas un brīvprātīgo jauniešu vadībā organizēja bērnu dienas nometni  „Kopā jautrāk!” . Kopējās projekta izmaksas sasniedza EUR 1235,00
Projektā piedalījās 12 Augšdaugavas novada bērni vecumā no 7-12 gadiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta bērniem no maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un  sociālā riska grupām. Projekta  mērķis bija organizēt Augšdaugavas novada bērniem  iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kur, darbojoties neformālos apstākļos, bērni kļūst saliedētāki, apgūs jaunas iemaņas un prasmes, kas palīdzēs viņiem pārvarēt ar Covid 19 saistītās, pandēmijas radītās krīzes sekas un mentālas veselības problēmas.  Saskaņā ar projekta vadlīnijām,  tika organizēta bērnu aktīva un mobila brīva laika pavadīšana, dažādas sporta un tūrisma nodarbības un atraktīvas  spēles ”Jautrās stafetes” „Veiklība un drosme”, ”Tūrista prasmes”, “Jautrs kuģis”, „Kapteinis nāk! Mierā!”, „Apslēptās mantas meklēšana”. Visas nodarbības tika organizētas svaigā gaisā, ņemot vērā dalībnieku vecumu, turklāt nodarbību ilgums nepārsniedza 30 minūtes. Nodarbībās bērni iemācījās spēlēt pāros un grupās, ievērot spēles noteikumus.
Ļoti patika bērniem darboties radošās darbnīcās “Atstarotāja izgatavošana” ,“Vēja radītājs”, “Trauku rotāšana” un „Koka krelles”. Laboratorijas un eksperimentu darbnīca, kur tika izmantotas praktiskas pētīšanas metodes, izraisīja bērnu sajūsmu. Tika organizēti izklaides braucieni “ROXY” centrā un minizoodārzā  “Raptors Park”.
Atraktīvo  spēļu “Latvija”, “Latvijas valsts simboli” „Mūsu zaļās pēdas zemei” un  bibliotēkas organizētās spēles “Grāmatu draugs” laikā bērni paplašināja zināšanas par Latvijas un Augšdaugavas novada vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un personībām, kas deva bērniem iespēju apgūt jaunas prasmes un attīstīt savas  spējas un talantus, kopumā palīdzot novērst attālināta mācību procesa rezultātā radušās akadēmisko zināšanu nepilnības.
Piedalīšanās nometnē deva bērniem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt savas prasmes, pilnveidot zināšanas un radošumu, iemācīja emocionāli atbalstīt citus, pareizi veidot attieksmes ar saviem pusaudžiem, strādāt komandā. Kopumā tas palīdzēja bērniem pārvarēt saistītos ar Covid 19 pandēmijas radītas veselības problēmas.