SLUDINĀJUMS

Skrudalienas pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantuvieglo automašīnu MITSUBISHI OUTLANDER, valsts reģistrācijas Nr.JH 8415, kas atrodas Silenes ciemā, Skrudalienas pagasta, Daugavpils novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils novada domes interneta vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/, un   Skrudalienas pagasta pārvaldes interneta vietnē  www.skrudaliena.lv . Automašīnu  var apskatīt Skrudalienas pagasta Silenes ciemā, darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29126041.
Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, līdz 2021.gada 5.martam  plkst.13.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: EUR 1100.00, izsoles solis EUR 30,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 110.00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Skrudalienas pagasta pārvaldes kontiem: Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2, konts Nr.LV10UNLA0005011130720.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Skrudalienas pagasta pārvaldes  kontiem:  Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2, konts Nr.LV10UNLA0005011130720.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu EUR 30.00 soli notiks:

2021.gada 10.martā  plkst.11.00 Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Skaista ielā 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 5 darba dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Skrudalienas pagasta pārvaldes kontā vai iemaksājot atlikušo naudas summu pārvaldes kasē.

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles pieteikums