Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes juriskonsulta amatam

Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes juriskonsulta amatam

( 1.0 likme)

amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2619 01

Darba pamatpienākumi:

 • Izstrādāt normatīvos aktus un citus juridiska satura dokumentus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošināt publisko iepirkumu procesu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, gatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus;
 • Izskatīt lēmumu projektus, sniedzot atzinumu par to atbilstību/neatbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • nodrošināt Skrudalienas pagasta pārvaldes interešu pārstāvību tiesā.
 • Plānot, sagatavot projekta pieteikumam nepieciešamo dokumentāciju, izstrādāt projektus, vadīt un kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām
  • Nodrošināt projektu ieviešanas administratīvo jautājumu risināšanu, kopējo pasākumu norises kontroli likumdošanas prasībām, atbilstoši termiņiem un izmaksām.
  • Veikt personāla speciālista pienākumus
  • Sadarboties ar darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēju darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos

Prasības kandidātiem

 • 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
 • Valsts valodas prasme -C līmeņa 1. pakāpe vai izglītība valsts valodā;
 • juridiskā darba pieredze ne mazāk, ka 2 gadi
 • brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā;
 • izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;
 • izprast un pielietot juridiskās analīzes un sistēmas likumsakarības;
 • orientēties Latvijas valsts un pašvaldību institucionālajā sistēmā.
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Excel)
 • Spēja strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas

M ē s   p i e d ā v ā j a m:

 • dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
 • iespējas profesionāli pilnveidoties
 • apmācības iespējas
 • stabilu atalgojumu (beidzoties pārbaudes laikam EUR 755.0 bruto)

Pieteikuma dokumenti
• Motivācijas vēstule
• CV
• Izglītības dokumentu kopijas
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, ne zemāk par  C līmeņa 1.pakāpi (izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

Interesentus aicinām sūtīt pieteikuma dokumentus  uz Skrudalienas pagasta pārvaldes e-pastu parvalde@skrudaliena.lv  līdz 2019.gada  29.augustam, vai iesniegt personīgi pēc adreses Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Tālrunis uzziņām: 654-39238

Atbilstošāki amata kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.